BILANCA STANJA z Jakom Vadnjalom

Kdo bi si mislil, da je lahko branje bilanc zabavno?

Mi ne, dokler jih v sredo, 8. maja 2024, ni odpredaval Jaka Vadnjal in s humornimi vložki iz svojih bogatih izkušenj s področij podjetniškega svetovanja in bančništva popestril analiziranje bilanc.

Razumevanje finančnih izkazov je ključno za vsakega podjetnika, saj pripomore k sprejemanju informiranih in smiselnih poslovnih odločitev. Na kratko bomo povzeli nekaj najpomembnejših:

Bilanca stanja = (Ang. Balance Sheet in, kot pravi Jaka, NE Balance Sh!t) prikazuje finančno stanje podjetja na določen datum. Sestavljena je iz treh glavnih delov:

  • Sredstva: vključujejo vse, kar podjetje ima, kot so denar, zaloge, nepremičnine in terjatve.
  • Obveznosti: so dolgovi podjetja, kot so posojila, obveznosti do dobaviteljev in podobno.
  • Kapital: predstavlja premoženje lastnikov podjetja po odštetju obveznosti od sredstev. Kapital vključuje osnovni kapital, rezerve in nerazdeljeni dobiček.

Izkaz uspeha ali izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke podjetja za določeno obdobje, običajno za eno leto. Pomaga ugotoviti, ali podjetje posluje z dobičkom ali izgubo. Ključni elementi so:

  • Prihodki: skupni zaslužki podjetja od prodaje izdelkov ali storitev.
  • Odhodki: stroški, ki jih ima podjetje, vključno s stroški proizvodnje, plačami, najemninami in amortizacijo.
  • Čisti dobiček: razlika med prihodki in odhodki.

Izkaz denarnih tokov prikazuje, kako podjetje upravlja s svojim denarjem v določenem obdobju. Sestavljen je iz treh glavnih delov:

  • Denarni tok iz poslovanja: prikazuje denar, ki ga podjetje ustvari z rednimi poslovnimi dejavnostmi.
  • Denarni tok iz investicij: prikazuje denarne tokove, povezane z nakupom in prodajo dolgoročnih sredstev, kot so nepremičnine ali oprema.
  • Denarni tok iz financiranja: vključuje denarne tokove iz posojil, izplačil dividend in izdaje delnic.

Bilanco je treba imeti posodobljeno in pregledano vsaj vsake 3 mesece, ne le enkrat na leto.

In kdo za to skrbi?

Računovodkinje ali po Jakovi definiciji: posebne gospe in zlata vredne, če jih znate uporabljat in jim nosite papirje, ki jih potrebujejo.

Preberi še …

16.4.2024 | 3 ' branja
ZAKLJUČEK PODJETNIŠKE AKADEMIJE ZA MLADE 2.0
Taja Nograšek
14.2.2024 | < 1 ' branja
Valentinovo z OpenLabom in Andrejem Škrabo
Taja Nograšek
19.1.2024 | 2 ' branja
Baffi
Taja Nograšek